Refleksioon õpetajana ja täiskasvanute koolitajana

 

Õpetamise põhimõtted, eesmärgid. Eesmärkide püstitamisel ja realiseerimisel olen  aluseks võtnud

 • Põhikooli ja gümnaasiumi seaduse
 • Riikliku ja Kärla  kooli õppekava
 • Kooli õppekasvatustöö eesmärgid
 • Täiendkoolitustel omandatud teadmised
 • Kursuse õppekava 

Arvestan …

 • Õpilaste individuaalse motiveeritusega
 • Õpilase tervisega
 • Perede koostöövalmidusega
 • Laste elukoha kaugusega koolist
 • Perede majandusliku olukorraga
 • Perede väärtushinnangutega, sotsiaalse taustaga (erinevad kultuurid, tavad, uskumused ms) ja vajadusel suunan ning nõustan koostööpartnereid (nt lapsevanemaid) 
 • Kõige tähtsam ülesanne mu õpetajatöös on - ennast usaldava, väärika, võimetekohaste õpioskustega, elus toimetuleva inimese ettevalmistamist
 • Täiskasvanud õppija motiveeritusega
 • Täiskasvanud õppija enesehinnanguga

Tegevused eesmärkide realiseerimiseks

 • Alati uue klassi saamisel alustan tutvumist sellele eelneval kevadel
 • Koostan töökavad tellitud õppematerjali järgi
 • Koostan klassijuhataja tööplaani
 • Leian õpetamise käigus antud klassi õpilastele enammotiveerivaid õpetamismeetodeid
 • Annan õpilastele valikuvõimalusi
 • Suunan õpilasi enesehinnangut andma
 • Annan õpilastele võimalusi enesekontrolli teostamiseks
 • Annan õpilastele võimalusi kaaslase hindamiseks
 • Rakendan individualiseerimist ja diferentseerimist
 • Leian aega iga lapsega suhtlemiseks ja tema ärakuulmiseks
 • Märkan igas lapses head, leian võimaluse iga lapse tunnustamiseks ja positiivseks toetamiseks.
 • Loon hubase, lastepärase ja otstarbeka õpikeskkonna
 • Lastevanematel on avatud võimalus infole (seadused, kooli kodukord, hindamise põhimõtted koolis / klassis aineti jms) stendil, voldik, klassi ja õpetaja koduleht
 • Kaasan lapsevanemaid klassiürituste ettevalmistusse ja võimalusel ka läbiviimisesse
 • Tunnustan lapsevanemaid abistava ja osavõtliku tegevuse, ettepanekute eest
 •  Suunan lapsevanemaid oma laste vaatluses, hinnangute andmisel oma lapsele
 • Koheselt pööran lastevanemate tähelepanu esiletulnud ebakohtadele, väärkäitumisele
 • Viin läbi arenguvestlused õpilaste ja lastevanematega
 • Olen ise sõbralik, julgustav ja avatud suhtlemises nii lastega kui lastevanematega; ootan sama ka lastevanematelt
 • Täiendkoolitustel omandatud teadmistest kujundan neist oskused ja vilumused. 
 • Täiendkoolitustel ja enesetäiendamisel iseõppimise teel omandatut rakendan nii õppeprotsessis õpilastega kui ka täiskasvanute koolitusi läbi viies.